Algemene voorwaarden Kwintessens B.V.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Kwintessens B.V.

Naast de algemene voorwaarwoorden, hanteert Kwintessens ook specifieke voorwaarden voor abonnementen op (les)methodes en voor trainingen en workshops.

De verschillende voorwaarden kunt u hier downloaden.

Download de algemene voorwaarden

Download de abonnementsvoorwaarden

Download de trainingvoorwaarden


1. Partijen

 1. Kwintessens B.V.: Kwintessens, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32060976, gevestigd te Amersfoort aan de Berkenweg 11 (3818 LA), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Kwintessens:
  Website: www.kwintessens.nl
  Email: info@kwintessens.nl
  Telefoonnummer: 033 – 460 19 40
  Btw-identificatienummer: NL803854869B01
 3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten en goederen van Kwintessens.

2. Toepasselijkheid

 1. Kwintessens verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Kwintessens en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door Kwintessens bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ondergeschikt aan het hoofdcontract, zoals offertes met eventuele aanvulling. Indien bepaling in de verschillende documenten in strijd zijn met elkaar, dan prevaleert het hoofdcontract.

3. Aanbod, account en overeenkomst: Algemeen

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Kwintessens is aangegeven.
 2. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 3. De prijzen zoals vermeld op de offerte of in een andere vorm van een aanbod voor partijen anders dan scholen, zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen zoals vermeld in de webwinkel zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Kwintessens van getallen, maten, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Kwintessens.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Kwintessens.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Kwintessens een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Kwintessens, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 8. Tenzij partijen anders overeenkomen, kunnen aan voorcalculaties verstrekt door Kwintessens geen rechten worden ontleend.
 9. Het is De Klant alleen toegestaan om zelf een persoonlijke account aan te maken of door een derde met autorisatie van De Klant.
 10. Elk account dient de identiteit van De Klant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Klant mag derhalve geen andere identiteit vertegenwoordigen.
 11. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan Kwintessens te melden.
 12. Het is niet toegestaan om de goederen en diensten van Kwintessens door te leveren of te verkopen aan derden.

3A. Aanbod, account en overeenkomst: abonnementen voor het basisonderwijs

 1. Abonnementen op de methodes van Kwintessens kunnen uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaan uit één basislicentie plus een vast bedrag per groep. Voor de methode ‘Kwink’ wordt alleen een vast bedrag per groep gerekend.
 2. Tenzij anders overeengekomen is De Klant niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal op de methodesites te delen met scholen c.q. nevenvestigingen met een afwijkende BRIN die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal uit de magazines en/of de websites te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.
 3. In geval van een privé-abonnement op (een van) de methodes van Kwintessens wordt het aanvullende digitale lesmateriaal uitsluitend via IP-filtering voor gebruik in huiselijke kring beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal te delen met derden die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal uit de magazines en/of de websites te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.
 4. Abonnementen op de methodes kunnen met ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd voor een periode van één jaar. Voor de methode ‘Kwink’ geldt een maandelijkse ingang.
 5. Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar. Bij misstanden wat betreft de periode van een schooljaar, geeft de mening van Kwintessens uitsluitsel.
 6. Opzegging van een abonnement dient vóór 1 juni van het betreffende kalenderjaar schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via abonnementen@kwintessens.nl, plaats te vinden.
 7. In de maand juni ontvangt De Klant (voor het komend schooljaar) een mutatieformulier. De Klant is verplicht het mutatieformulier volledig ingevuld en tijdig, d.w.z. vóór 1 juli, te retourneren. Op basis van het geretourneerde mutatieformulier kan Kwintessens de methode voor het nieuwe abonnementsjaar leveren. Als het mutatieformulier te laat wordt geretourneerd door De Klant, wordt het abonnement ongewijzigd voortgezet en is Kwintessens genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
 8. Het is niet toegestaan een abonnement gedurende het abonnementsjaar naar beneden bij te stellen. Dergelijke mutaties worden uitsluitend middels het mutatieformulier in behandeling genomen mits het mutatieformulier tijdig, d.w.z. vóór 1 juli, volledig ingevuld door De Klant wordt geretourneerd.
 9. Bij ophoging van een abonnement gedurende het abonnementsjaar is Kwintessens genoodzaakt € 25,- administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
 10. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt De Klant per e-mail een jaarfactuur. Deze dient binnen dertig dagen te worden voldaan.
 11. Prijzen (inclusief btw) van de diverse methodes kunt u vinden op de methodesites, in de webwinkel en in het colofon van de magazines.
 12. Voor scholen met een leerlingaantal van 75 of minder wordt door Kwintessens automatisch een kortingsregeling van 30% op de basislicentie gehanteerd, met dien verstande dat deze zogenaamde kleine-scholenregeling uitsluitend van toepassing is op abonnementen op de methodes Kind op Maandag en Trefwoord. Voor de vaststelling van het leerlingaantal hanteert Kwintessens als peildatum 1 oktober van het desbetreffende schooljaar. Mocht op deze peildatum blijken dat het leerlingaantal hoger is dan 75, dan wordt een eerder toegekende korting voor dat schooljaar alsnog ongedaan gemaakt.
 13. Voor scholen die werken met stamgroepen of units geldt dat het aantal magazines/handleidingen voor de methodes Trefwoord, Kind op Maandag en Hemel en Aarde of het aantal groepen voor de methode Kwink wordt berekend aan de hand van het leerlingenaantal van de gehele school. Per 25 leerlingen wordt er dan één magazine/handleiding of groepstarief in rekening gebracht.

3B. Aanbod, account en overeenkomst: abonnementen voor de kerkelijke markt

 1. Abonnementen op de methodes van Kwintessens kunnen met ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd met een periode van één jaar.
 2. Het abonnementsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 3. Opzegging van een abonnement dient vóór 1 juni schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via abonnementen@kwintessens.nl, plaats te vinden.
 4. Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale materiaal op de methodesites te delen met derden die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten.
 5. Het is niet toegestaan het materiaal uit de magazines (voor eigen gebruik) te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, met uitzondering van de werkbladen.
 6. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt De Klant per e-mail een jaarfactuur. Deze dient binnen dertig dagen te worden voldaan.
 7. Prijzen (inclusief btw) van de diverse methodes kunt u vinden op de methodesites, in de webwinkel en in het colofon van de magazines.

4. Uitvoering en/of levering door Kwintessens: Diensten

 1. Kwintessens zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten van Kwintessens worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Kwintessens uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Kwintessens heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. Kwintessens zal leveringen binnen de aangegeven/geschatte termijn trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Kwintessens altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Kwintessens is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen/fasen na te komen.
 4. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van opdrachten kunnen worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Kwintessens de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Kwintessens dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. Bij meerwerk van minder dan 20%, zal geen voorafgaande waarschuwing worden verstrekt. Kwintessens mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kwintessens zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
 5. Kwintessens is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kwintessens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Kwintessens niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 6. Kwintessens behoudt zich het recht voor om alle diensten, zoals, servers en software, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van bijvoorbeeld de computersystemen van Kwintessens of De Klant. Kwintessens zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Kwintessens zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant gehouden zijn.
 7. Kwintessens spant zich er voor in de diensten, zoals servers en software, gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. Kwintessens staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. Kwintessens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. Kwintessens verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, zoals de te gebruiken softwaretechniek voor ontwikkeling van bijvoorbeeld de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de diensten, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Kwintessens failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund.
 8. Tenzij anders overeengekomen is Kwintessens gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, programmatuur of databestanden. Deze voorzieningen kunnen voor De Klant een beperking in de inhoud of duur van het gebruik met zich meebrengen. De Klant zal deze voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
 9. Kwintessens zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft Kwintessens geen toestemming van De Klant. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
 10. De Klant ontvangt uitdrukkelijk een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie c.q. software voor de diensten van Kwintessens.

4A. Uitvoering en/of levering door Kwintessens: Goederen

 1. Kwintessens zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Kwintessens altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 2. Indien Kwintessens voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Kwintessens de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 09.00 en 17.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Kwintessens aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
 3. Het staat Kwintessens vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 4. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Kwintessens is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kwintessens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Kwintessens niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kwintessens een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

5. Zichtzending(en) en musicals

 1. Zichtzending(en) worden voor een bepaalde tijd overeengekomen, doch uiterlijk 30 dagen. Indien De Klant binnen deze termijn heeft aangegeven de goederen niet te willen afnemen of in zijn geheel geen bericht heeft gedaan, is De Klant verplicht om op verzoek van Kwintessens alle benodigde medewerking te leveren waardoor Kwintessens weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Indien De Klant niet de vereiste medewerking verleent, is Kwintessens gerechtigd om de kosten van de zichtzending(en) en de geleverde goederen in rekening te brengen.
 2. Kwintessens is gerechtigd om de kosten die zijn gemoeid met het leveren en retourneren van de zichtzending(en) bij De Klant in rekening te brengen.
 3. Het tarief voor een musical van Kwintessens is inclusief auteursrechten en opvoerrechten voor het een- of meermaals opvoeren van de musical in een schooljaar.
 4. Indien De Klant de eerder afgenomen een musical van Kwintessens in een ander schooljaar opnieuw wil opvoeren, dan is De Klant heropvoeringsrechten verschuldigd. Deze bedragen 50% van de originele aanschafprijs.

6. Verbintenissen van De Klant

 1. De Klant stelt Kwintessens in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Kwintessens. Hieronder wordt onder andere begrepen:
  a) Op het door De Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;
  b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Kwintessens behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
 2. Wanneer de verplichting in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Kwintessens hieromtrent tijdig te informeren. Kwintessens is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.
 3. Wanneer de verplichting in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Kwintessens niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.
 4. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;
  b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
  c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kwintessens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kwintessens worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van bijvoorbeeld de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Kwintessens zijn verstrekt, heeft Kwintessens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
 6. Het is De Klant verboden virussen te verzenden via de server of software van Kwintessens. Wanneer De Klant deze verplichtingen niet (correct) nakomt, verbeurt Kwintessens per overtreding een direct opeisbare boete van € 5.000,-, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade.
 7. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Kwintessens en/of derden.
 8. Tenzij anders overeengekomen is De Klant zelf verantwoordelijk voor het voeren van een adequate beveiliging. De Klant dient haar eigen computers en devices te voorzien van de noodzakelijke programmatuur om infecties door virussen tegen te gaan.
 9. Tenzij anders overeengekomen is De Klant zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen goederen en diensten. Tenzij anders overeengekomen is De Klant tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van Kwintessens benodigde hardware.
 10. De Klant is verplicht om haar medewerkers en alle gebruikers deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de licentie c.q. software en/of de instructies van Kwintessens. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Kwintessens nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
 11. Tenzij anders overeengekomen is het De Klant niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de diensten en/of goederen van Kwintessens.
 12. Tenzij anders overeengekomen is De Klant niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van de diensten en/of goederen van Kwintessens.

7. Eigendom(svoorbehoud) en risico overdracht

 1. Het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen gaat op
  De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 2. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Kwintessens verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de hoofdsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Ingevolge het eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 4. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Kwintessens tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een met eigendomsvoorbehoud geleverd goed.
 5. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Kwintessens alle benodigde medewerking te leveren waardoor Kwintessens weer onbezwaarlijk over het geleverde kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Kwintessens het geleverde voor eigen rekening en risico te retourneren.
 6. Tenzij anders is overeengekomen verkrijgt De Klant (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten. Kwintessens blijft derhalve in beginsel eigenaar van alle door Kwintessens verstrekte of ingevoerde gegevens. Tenzij anders is overeengekomen heeft De Klant geen recht op toegang/beschikking tot de broncode van de licentie c.q. software.

8. Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle prijzen/bedragen redelijk en billijk.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kwintessens niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
 4. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Kwintessens is gerechtigd om facturen voorafgaand aan de uitvoering te versturen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Kwintessens terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,-.
 6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kwintessens is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. Kwintessens heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Kwintessens niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

9. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.
 2. Kwintessens heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwintessens ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
  c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd;
 3. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Kwintessens verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

10. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant dit binnen 14 dagen na levering aan Kwintessens te melden.
 2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid of in het geval van garantie, zal Kwintessens het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 3. Wanneer De Klant Kwintessens omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de garantietermijn is verstreken, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of in ieder geval 3 maanden zijn verstreken na levering, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie.
 4. Kwintessens is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen, De Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval De Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwintessens, eigenhandig wijzigingen in het door Kwintessens geleverde aanbrengt of door derden doet aanbrengen. De bewijslast dat een fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 7. Een omstandigheid die voor rekening komt van De Klant is het (al dan niet bewust) (laten) installeren/toegang verlenen van virussen op de server c.q. software. Schade toegerekend aan virussen vallen te allen tijde buiten de aansprakelijkheid van Kwintessens. Indien Kwintessens schade lijdt door een virus dat via of onder verantwoordelijkheid van De Klant is binnengekomen, dan is De Klant gehouden deze schade te vergoeden.
 8. De beschikbaarheid en kwaliteit van software c.q. licentie is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder de internetverbinding van De Klant of het uitvoeren van updates.
 9. Kwintessens spant zich er voor in de software c.q. licentie gedurende de gehele overeengekomen periode storingsvrij actief te houden. Kwintessens staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de software c.q. licentie.
 10. Kwintessens is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor reeds geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data op datadragers.
 11. Mocht Kwintessens onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Kwintessens gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders het bedrag van het honorarium dat Kwintessens voor de werkzaamheden - waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij duurovereenkomsten geldt een maximale vergoeding ter hoogte van het honorarium van maximaal de afgelopen 6 maanden.
 12. Aansprakelijkheid van Kwintessens reikt te allen tijde niet tot gevolgschade of verlies van gegevens en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 13. De Klant vrijwaart Kwintessens voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Kwintessens heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 14. Het is De Klant zonder schriftelijke toestemming van Kwintessens niet toegestaan de door Kwintessens geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant vrijwaart Kwintessens voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten of levering van goederen door Kwintessens aan De Klant geleverd en welke De Klant aan een derde heeft door geleverd.
 15. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Kwintessens tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 16. De Klant vrijwaart Kwintessens in en buiten rechte van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door Kwintessens geleverde goederen en diensten.

11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kwintessens geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, bedrijfsstoornissen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen of uitvallen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie Kwintessens bij de verlening van de telecomdiensten afhankelijk is, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Kwintessens opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Kwintessens onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Kwintessens bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Kwintessens bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

12. Intellectueel eigendom en privacy

 1. Kwintessens behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. Zoals in art. 7.6 is bepaald, verkrijgt De Klant in beginsel (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten. Indien partijen intellectuele eigendommen beogen over te dragen, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. In dat geval blijft Kwintessens voorts te allen tijde gerechtigd om deze intellectueel eigendom zonder enige beperking verder te gebruiken, ontwikkelen, over te dragen, et cetera.
 3. Kwintessens behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van De Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Kwintessens zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

14. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Kwintessens is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Kwintessens.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kwintessens onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kwintessens onderhevig is.

15. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten. Dit artikel is niet van toepassing op digitale artikelen die na aanschaf door De Klant direct kunnen worden gedownload.
 2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Kwintessens, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kwintessens geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Kwintessens op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Kwintessens terug. Kwintessens betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kwintessens is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Kwintessens heeft medegedeeld, aan Kwintessens terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt Kwintessens het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.
  Download het modelformulier

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2022.