Privacyverklaring Digitale Leermiddelen


Welkom bij Kwintessens B.V. (hierna: ‘Kwintessens’)

Kwintessens is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Kwintessens bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Kwintessens, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Kwintessens heeft het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Kwintessens is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Kwintessens altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Kwintessens is lid van de brancheorganisatie MEVW, die nauw betrokken is bij de totstandkoming van het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Kwintessens wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijs. Kwintessens hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Download de verwerkersovereenkomst

Bijlage 1: Privacy Bijsluiter

In onze Privacy Bijsluiter Digibordmateriaal leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Download de Privacy Bijsluiter Digibordmateriaal

Bijlage 2: Beveiligingsbijlage

In Bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst leest u welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen om de persoonsgegevens veilig te stellen.

Download de Beveiligingsbijlage

Verwerkersovereenkomst met Kwintessens afsluiten

Op deze pagina vindt u de instructies voor het snel en gemakkelijk afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Kwintessens.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Kwintessens verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Kwintessens
t.a.v. Afdeling klantenservice
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2022.