Abonnementsvoorwaarden (les)methoden Kwintessens

Op deze pagina vindt u de abonnementvoorwaarden voor (les)methodes van Kwintessens.

Download de abonnementsvoorwaarden

 

De algemene voorwaarden van Kwintessens vindt u op deze pagina.


Partijen

Kwintessens B.V.;
Gevestigd aan de Berkenweg 11 (3818 LA) te Amersfoort;
Geregistreerd onder KvK-nummer 32060976;
Verder te noemen: ‘Kwintessens’
In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.J. Rijnbende;

en

De afnemer van aangeboden diensten en goederen van Kwintessens, zoals in deze overeenkomst is beschreven;
Verder te noemen: ‘De Afnemer’.

Considerans

 • Kwintessens heeft (les)methoden ontwikkeld, met bijbehorend (studie)materiaal.
 • De Afnemer wenst in haar (les)programma de (les)methoden van Kwintessens te implementeren;
 • Partijen wensen een overeenkomst met elkaar te sluiten op basis waarvan De Afnemer bevoegd wordt om de IE-rechten met betrekking tot de (les)methoden te kunnen gebruiken;
 • Partijen zijn tot een overeenkomst gekomen en middels deze overeenkomst wensen partijen de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen;

Condities

Artikel 1. Omschrijving en omvang van de (les)methoden

 1. Voor de omschrijving en omvang van de (les)methode(n) wordt verwezen naar Bijlage 1.
 2. Partijen erkennen dat de (les)methoden en alle daaraan verbonden/gelieerde IE-rechten, zoals logo’s, huisstijl, website, know how, documentatie, (les)materiaal, foto’s en andere media, in de ruimste zin des woords (hierna ‘IE-rechten’) onbeperkt, onbezwaard en exclusief toekomen aan Kwintessens. Kwintessens is derhalve de eigenaar/rechthebbende.

Artikel 2. De Licentie, duur en vergoedingen

 1. Kwintessens verstrekt aan De Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de IE-rechten met betrekking tot de (les)methode(n), waarvoor wordt betaald.
 2. Voor de kosten van de licentie, wordt verwezen naar Bijlage 1.
  Het aantal gebruikers van De Afnemer wordt door Kwintessens bepaald aan de hand van de gegevens zoals bekend bij DUO per 1 oktober van elk jaar, danwel zelfstandig via een mutatietraject. Indien De Afnemer van mening is dat dit aantal niet klopt, is het aan haar om het juiste aantal adequaat aan te tonen.
 3. Licenties worden verstrekt voor de duur van één (1) schooljaar, ingaande op de datum van ondertekening. Na verloop van de (initiële) duur zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij één van beide partijen vóór 1 juni van dat jaar het verstrijken van de looptijd schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft geen verlenging te wensen. De overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar.
 4. Kwintessens heeft het recht de overeenkomst met De Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan De Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, De Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.
 5. Zodra, om welke reden dan ook, dit gebruiksrecht eindigt, mag De Afnemer de (les)methoden/IE-rechten gebruiken tot en met 31 juli van dat jaar, echter vanaf 1 augustus van hetzelfde jaar dient De Afnemer al het gebruik van en uitingen met betrekking tot de (les)methoden/IE-rechten te staken en gestaakt te houden en dit aan eventueel bij het gebruik van De Afnemer van de IE-rechten betrokken partijen kenbaar te maken.
 6. De Afnemer doet na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook afstand van alle eventueel opgebouwde (verworven) rechten gelieerd aan de (les)methoden en/of de IE-rechten, zoals (voor zover hier sprake van is) goodwill en heeft alsdan te dien aanzien jegens Kwintessens niets te vorderen.
 7. Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Alle bedragen zijn in overleg tot stand gekomen. Partijen achten deze dan ook te allen tijde redelijk en billijk.
 8. Vergoeding zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor iedere factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 9. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald is het De Afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwintessens niet toegestaan om zelfstandig wijzigingen aan te brengen in/aan de (les)methoden/IE-rechten. Het is De Afnemer derhalve zonder de schriftelijke toestemming van Kwintessens niet toegestaan om de in gebruik verstrekte IE-rechten ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan uitdrukkelijk per geval is toegestaan.
 10. Het is De Afnemer niet toegestaan de (les)methoden/IE-rechten in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. Het is De Afnemer niet toegestaan de (les)methoden/IE-rechten te dupliceren, vermenigvuldigen, op een gegevensdrager te plaatsen of (delen daarvan) na te maken.
 12. Kwintessens behoudt zich het recht voor om wijzigingen in/aan de IE-rechten te brengen. De Afnemer is alsdan verplicht de gewijzigde IE-rechten te gebruiken.
 13. Kwintessens geldt steeds als de maker/ontwerper/rechthebbende van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte, vervaardigde en ontwikkelde bescheiden, modellen, werkwijzen, schema’s e.d. Kwintessens blijft c.q. wordt de rechthebbende van alle hierop rustende eigendomsrechten, ongeacht of voornoemde bescheiden e.d. door of namens de gebruiker dan wel door De Afnemer zijn verstrekt, vervaardigd of ontwikkeld. Deze bescheiden e.d. worden –indien mogelijk- door De Afnemer van duidelijke kenmerken voorzien. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die De Afnemer in het kader van deze overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, komen derhalve toe aan Kwintessens voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
 14. Het is De Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de (les)methoden/IE-rechten te wijzigen of verwijderen.

Artikel 3. Overige afspraken

 1. Kwintessens zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de (digitale) (les)methoden/IE-rechten. Hiertoe behoeft Kwintessens geen toestemming van De Afnemer. Indien Kwintessens een nieuwe versie uitbrengt, zal zij deze ook aan De Afnemer aanbieden. Wanneer De Afnemer gebruik wenst te blijven maken van de (les)methoden/IE-rechten, dan is zij gehouden de nieuwe versie te accepteren. Bij het niet accepteren van nieuwe versies zal door Kwintessens geen onderhoud en ondersteuning meer (kunnen) worden aangeboden en kan geen (volledig) gebruik worden gegarandeerd. Op iedere nieuwe versie zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. Kwintessens rekent geen kosten voor het uitbrengen van updates. De Afnemer accepteert dat updates veranderingen met zich mee kunnen brengen ten aanzien van functionaliteiten en weergaven.
 2. Kwintessens garandeert niet dat de (les)methoden/IE-rechten nimmer kleine gebreken vertonen, die het gebruik daarvan in de weg staan, onverminderd zijn verplichting tot herstel van zulke gebreken. De Afnemer heeft geen recht op vermindering van enig verschuldigd bedrag, schadevergoeding, opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het gebruiksgenot ten gevolge van een of meer gebreken.
 3. De Afnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van Kwintessens, de (les)methoden en IE-rechten, waaronder de knowhow, bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waarvan De Afnemer uit hoofde van de overeenkomst de beschikking heeft gekregen geheim te houden. Indien De Afnemer in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Kwintessens een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de De Afnemer tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Kwintessens indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.
 4. Deze overeenkomst omvat géén structurele telefonische helpdesk. Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden/geleverde diensten wordt De Afnemer verzocht deze door middel van contactformulier op de website (www.kwintessens.nl/abonnementenservice) in te zenden. Bij calamiteiten kan De Afnemer zich tijdens kantooruren richten tot Kwintessens. Kwintessens zal alsdan vrijblijvend ondersteuning proberen te bieden.
 5. Mocht Kwintessens om welke reden dan ook, jegens De Afnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens een eventueel door Kwintessens afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat of er geen toepasselijke verzekering is, tot het bedrag van het honorarium van de afgelopen 6 maanden. Aansprakelijkheid van Kwintessens reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
 6. De Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Kwintessens onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Afnemer en derden kan verwerken. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan De Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan De Afnemer.
 7. De Afnemer garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Afnemer of derden worden ingevoerd of verwerkt via de (digitale) (les)methoden/IE-rechten van Kwintessens gehost of verwerkt worden. Bij De Afnemer ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Afnemer staat er jegens Kwintessens voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Afnemer vrijwaart Kwintessens van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Kwintessens zal deze gegevens nimmer voor eigen commerciële doeleinden aan derden verstrekken
 8. De Afnemer kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Afnemer. Kwintessens zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Afnemer na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Kwintessens begrepen en komen volledig voor rekening van De Afnemer.

Artikel 4. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Kwintessens is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Afnemer is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Kwintessens.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst en het lukt partijen niet om in der minne tot een oplossing te komen, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kwintessens onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kwintessens onderhevig is.
 4. Op deze overeenkomst en alle (andere) leveringen van Kwintessens zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. De Afnemer verklaart deze te hebben ontvangen, kennis van te hebben genomen en akkoord te hebben bevonden. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden (uitdrukkelijk) van de hand gewezen.

Akkoord

 


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2022.

© Copyright 2023 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo