Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de webwinkel van Kwintessens bij levering aan consumenten en organisaties.1)
In deze voorwaarden noemen we de partij of persoon die producten of diensten afneemt, afnemer.

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 033 460 19 40 of via het contactformulier. We zijn u graag van dienst!

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kwintessens NZV Uitgevers BV
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

Bezoekadres:  Berkenweg 11, 3818 LA  Amersfoort
Telefoonnummer: 033 460 19 40 (maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@kwintessens.nl
KvK-nummer: 32060976
BTW-identificatienummer: NL8132.14.488.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kwintessens en afnemer, tenzij er sprake is van andere schriftelijke voorwaarden tussen Kwintessens en de afnemer. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Kwintessens gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kwintessens niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief BTW;
 • prijswijzigingen zijn voorbehouden;
 • de verzendkosten: onder verzendkosten worden verstaan de administratie-, handling- en verzendkosten: deze verzendkosten per bestelling bedragen minimaal € 4,95, afhankelijk van de inhoud van de bestelling. Bij een bestelling met een totaalbedrag tussen de € 250,00 en € 1.000,00 geldt een vast verzendtarief van € 10,00 per bestelling. Bestellingen boven de € 1.000,00 worden gratis toegezonden;
 • bestellingen via de webwinkel van Kwintessens worden zo snel mogelijk verwerkt. Betalen kan met de acceptgiro die bij de bestelling wordt gevoegd;
 • retourzendingen zijn mits in overleg met de klantenservice van Kwintessens toegestaan binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling, dit conform het herroepingrecht (zie ook artikel 7a). De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Aanvulling 1 – Het aanbod van abonnementen

 1. Abonnementen kunnen met ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
 2. Het abonnementsjaar loopt parallel met het schooljaar (1 september tot en met 31 augustus).
 3. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt de abonnee een jaarfactuur. Deze dient binnen dertig dagen te worden voldaan.
 4. Opzeggingen van het abonnement dienen vóór 1 juni schriftelijk plaats te vinden. Vermindering of vermeerdering van het aantal vervolgabonnementen tussentijds is mogelijk drie maanden vóór de verschijningsdatum van het desbetreffende nummer (voor zover de desbetreffende materialen nog niet zijn verzonden).
 5. Voor alle abonnementen geldt een basisbedrag (hoofdabonnement), vermeerderd met een bedrag per extra vervolgexemplaar of extra materiaal.
 6. Prijzen (inclusief BTW) van de diverse methoden kunt u vinden op onze website en in het colofon van ieder nummer.
 7. Het is niet toegestaan de bladen te kopiëren. Dit met uitzondering van de werkbladen, die voor het gebruik in de groepen bestemd zijn.
 8. Voor vragen kunt u contact opnemen met de abonnementenservice, telefoon 033 460 19 43 (abonnementen@kwintessens.nl).

Aanvulling 2 – Het aanbod voor België

 1. Alle prijzen, voorwaarden en aanbiedingen zijn alleen geldig voor Nederland;
 2. Voor België: neem contact op met onze verdeler in België:

  Uitgeverij Averbode
  Postbus 54
  B – 3271 Averbode
  Telefoon klantendienst 013 78 01 16 /  fax 013 78 03 83
  bestelservice@verbode.be / www.averbode.be

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kwintessens onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kwintessens passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Kwintessens kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Kwintessens zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Kwintessens waar de afnemer met klachten terecht kan;     
  b. de bijgevoegde factuur of pakbon bevat informatie over de bestelling. Opmerkingen over de leveringen zijn mogelijk bij klantenservice binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling;
  c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien Kwintessens zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

 1. Kwintessens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Kwintessens heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan afnemer.
 3. Indien door Kwintessens of door Kwintessens ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
 2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.small;">

Artikel 9 –Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De bezorging vindt plaats via TNT. Bij grote bestellingen (zwaarder dan 12 kg) wordt aangeraden geen postbusadres als afleveradres op te geven, daar TNT deze niet kan afleveren.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is ontvangt de afnemer hiervan bericht met een eventueel aanbod van een vervangend product.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties (zie ook artikel 16)

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Vragen en/of klachten kunnen worden ingediend bij de klantenservice van Kwintessens (033 460 19 40 of info@kwintessens.nl);
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten op de uitgaven van Kwintessens, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij Kwintessens, haar toeleveranciers, of bij de door Kwintessens vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet door Kwintessens of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Kwintessens uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

1) Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld naar het voorbeeld van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond (april 2011).