Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden voor de webwinkel en methodesites van Kwintessens bij levering aan consumenten en organisaties.1)
In deze voorwaarden noemen we de partij of persoon die producten of diensten afneemt, afnemer.

Kwintessens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Kwintessens houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Bij acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt u de privacyverklaring van Kwintessens.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 033 460 19 40 of via het contactformulier. We zijn u graag van dienst!

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

B.V. Kwintessens NZV Uitgevers
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

Bezoekadres:  Berkenweg 11, 3818 LA  Amersfoort
Telefoonnummer: 033 460 19 40 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@kwintessens.nl
KvK-nummer: 32060976
BTW-identificatienummer: NL813214488B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer, tenzij er sprake is van andere schriftelijke voorwaarden tussen Kwintessens en de afnemer. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief btw;
 • prijswijzigingen zijn voorbehouden;
 • de verzendkosten: onder verzendkosten worden verstaan de administratie-, handling- en verzendkosten: deze verzendkosten bedragen per bestelling € 4,95;
 • bestellingen via de webwinkel van de ondernemer worden zo snel mogelijk verwerkt. Betalen kan direct (online) bij het plaatsen van de bestelling met iDeal of per factuur door het verschuldigde bedrag op de factuur achteraf over te maken. De factuur wordt per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres verzonden;
 • retourzendingen zijn mits in overleg met de klantenservice van de ondernemer toegestaan binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling, dit conform het herroepingsrecht (zie ook artikel 7a). De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Aanvulling 1 – Het aanbod van abonnementen voor het basisonderwijs

 1. Abonnementen op de methodes van de ondernemer kunnen uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaan uit één basislicentie plus een vast bedrag per groep.
 2. Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal op de methodesites te delen met scholen die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal uit de magazines en/of de websites te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.
 3. In geval van een privé-abonnement op (een van) de methodes van de ondernemer wordt het aanvullende digitale lesmateriaal uitsluitend via IP-filtering voor gebruik in huiselijke kring beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal te delen met derden die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal uit de magazines en/of de websites te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.
 4. Abonnementen op de methodes kunnen met ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
 5. Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar.
 6. Opzegging van een abonnement dient vóór 1 juni schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via abonnementen@kwintessens.nl, plaats te vinden.
 7. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt de abonnee een mutatieformulier. De abonnee is verplicht dit formulier volledig ingevuld en tijdig, d.w.z. vóór 1 juli, te retourneren. Op basis van het geretourneerde mutatieformulier kan de ondernemer de methode voor het nieuwe abonnementsjaar leveren. Als het mutatieformulier niet of te laat wordt geretourneerd door de abonnee, wordt het abonnement ongewijzigd voortgezet en is de ondernemer genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen in geval van nagekomen wijzigingen.
 8. Met ingang van schooljaar 2020-2021 is het niet toegestaan een abonnement gedurende het abonnementsjaar naar beneden bij te stellen. Dergelijke mutaties worden uitsluitend middels het mutatieformulier in behandeling genomen mits het mutatieformulier tijdig, d.w.z. vóór 1 juli, volledig ingevuld door de abonnee wordt geretourneerd.
 9. Bij ophoging van een abonnement gedurende het abonnementsjaar is de ondernemer genoodzaakt € 25,- administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
 10. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt de abonnee per e-mail een jaarfactuur. Deze dient binnen dertig dagen te worden voldaan.
 11. Prijzen (inclusief btw) van de diverse methodes kunt u vinden op de methodesites, in de webwinkel en in het colofon van de magazines.
 12. Voor scholen met een leerlingaantal van 75 of minder wordt door de ondernemer automatisch een kortingsregeling van 30% op de basislicentie gehanteerd, met dien verstande dat deze zogenaamde kleine-scholenregeling uitsluitend van toepassing is op abonnementen op de methodes Kind op Maandag en Trefwoord. Voor de vaststelling van het leerlingaantal hanteert de ondernemer als peildatum 1 oktober van het desbetreffende schooljaar. Mocht op deze peildatum blijken dat het leerlingaantal hoger is dan 75, dan wordt een eerder toegekende korting voor dat schooljaar alsnog ongedaan gemaakt.
 13. Voor scholen die werken met stamgroepen of units geldt dat het aantal magazines/handleidingen voor de methodes Trefwoord, Kind op Maandag en Hemel en Aarde of het aantal groepen voor de methode Kwink wordt berekend aan de hand van het leerlingenaantal van de gehele school. Per 25 leerlingen wordt er dan één magazine/handleiding of groepstarief in rekening gebracht.

Voor het afsluiten van abonnementen of voor vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met de abonnementenservice via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Aanvulling 2 – Het aanbod van abonnementen voor de kerkelijke markt

 1. Abonnementen op de methodes van de ondernemer kunnen met ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
 2. Het abonnementsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 3. Opzegging van een abonnement dient vóór 1 juni schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via abonnementen@kwintessens.nl, plaats te vinden.
 4. Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale materiaal op de methodesites te delen met derden die geen eigen abonnement op de desbetreffende methode hebben afgesloten.
 5. Het is niet toegestaan het materiaal uit de magazines (voor eigen gebruik) te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, met uitzondering van de werkbladen.
 6. Voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar ontvangt de abonnee per e-mail een jaarfactuur. Deze dient binnen dertig dagen te worden voldaan.
 7. Prijzen (inclusief btw) van de diverse methodes kunt u vinden op de methodesites, in de webwinkel en in het colofon van de magazines.

Voor het afsluiten van abonnementen of voor vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met de abonnementenservice via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;     
  b. de bijgevoegde factuur of pakbon bevat informatie over de bestelling. Opmerkingen over de leveringen zijn mogelijk bij klantenservice binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling;
  c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

 1. De ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan afnemer.
 3. Indien door de ondernemer of door de ondernemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
 2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 –Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De bezorging vindt plaats via PostNL. Bij grote bestellingen (zwaarder dan 12 kg) wordt aangeraden geen postbusadres als afleveradres op te geven, omdat PostNL deze niet kan afleveren op een postbusadres.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is ontvangt de afnemer hiervan bericht met een eventueel aanbod van een vervangend product.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties (zie ook artikel 16)

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 2 jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal 1 maand bedragen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 30 dagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Vragen en/of klachten kunnen worden ingediend bij de klantenservice van de ondernemer via 033 460 19 40 of via info@kwintessens.nl;
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten op de uitgaven van Kwintessens, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers, of bij de door de ondernemer vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet door de ondernemer of bij wet toegestaan, mag niets uit de door de ondernemer uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

1) Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld naar het voorbeeld van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond (april 2011/juni 2014).

© Copyright 2020 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo